Kan socialnämnden hämta in uppgifter i en faderskaps- eller föräldraskapsutredning utan mammans samtycke?

Socialnämnden ska hämta in upplysningar från modern och andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse (2 kap. 4 § FB). Det kan till exempel handla om personsökning i olika register eller kontakt med mödra- eller barnhälsovården. Utgångspunkten är moderns uppgifter och utredaren bör alltid ha hennes samtycke för de uppgifter som hämtas in och de kontakter som tas.

Om modern inte vill medverka måste utredaren ändå försöka komma vidare i utredningen. En viktig pedagogisk uppgift är att förklara för modern hur viktigt det är att få faderskapet fastställt.

Om det inte går att få modern att medverka kan det vara nödvändigt att ändå ta vissa kontakter för att kunna komma vidare i utredningen. Det sker i så fall med stöd av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som säger att en myndighet får lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess om det krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Det innebär att socialnämnden kan begära uppgifter från en annan myndighet trots att socialnämnden då röjer att det pågår en faderskapsutredning. Socialnämnden måste alltid avväga barnets rätt till vetskap om sitt ursprung och respekten för moderns integritet utifrån vad som är till barnets bästa i varje enskilt fall.

Socialtjänstens möjligheter att få den information som begärs av en myndighet styrs av den tillfrågade myndighetens uppgiftsskyldighet och sekretessbestämmelser. Eftersom det inte finns någon sekretessbrytande bestämmelse om uppgiftsskyldighet i faderskapsutredningar är moderns samtycke ofta en förutsättning för att den tillfrågade myndigheten ska kunna lämna ut de efterfrågade uppgifterna.

Enligt 10 kap. 27 § OSL får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda, den så kallade generalklausulen. Generalklausulen gäller till exempel för Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket, men inte för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Om socialnämnden efterfrågar uppgifter till en faderskapsutredning från en myndighet som omfattas av generalklausulen ska den andra myndigheten avväga intresset av barnets rätt till att få faderskapet fastställt mot det intresse som myndighetens egen sekretess ska skydda.

Uppdaterad: 2017-02-24

Uppdaterad: 2017-02-24