Kan socialnämnden fastställa faderskapet om ett par av olika kön fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Ja, under vissa förutsättningar.

Om modern har genomgått assisterad befruktning med samtycke av en man som var hennes make eller sambo och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen ska den man som lämnat samtycket anses som barnets far (1 kap. 8 § 1 st FB). Det gäller om behandlingen utförts med spermier från mannen som lämnat samtycke och oavsett om behandlingen utförts i Sverige eller i utlandet.

Har den assisterade behandlingen utförts i utlandet och med spermier från en annan man än moderns make eller sambo krävs, förutom att moderns make eller sambo samtyckt till behandlingen och att det är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen, även att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn (1 kap. 8 § 2 st FB).

Relaterade frågor

Kan socialnämnden fastställa föräldraskap för ett kvinnligt samkönat par som fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Om ett par av olika kön har fått assisterad befruktning men ett skriftligt samtycke saknas, kan socialnämnden ändå fastställa faderskapet?

Ska faderskap fastställas för en man som har samtyckt till en assisterad befruktning trots att de inte var sambor vid befruktningstillfället?

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22