Kan faderskapet fastställas för en man som är moderns make eller sambo och som har samtyckt till en assisterad befruktning utanför kroppen med både donerat ägg och spermier?

Ja.

För att faderskapet ska kunna fastställas när ett barn tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier krävs enligt 1 kap. 8 § 1 st FB att behandlingen har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. om behandlingen har utförts i Sverige.

Har behandlingen utförts i utlandet ska enligt 1 kap. 8 § 2 st FB inrättningen vara behörig och barnet ska ha rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Det finns inget motsvarande krav på att barnet ska ha rätt att ta del av uppgifter om äggdonator om behandlingen har utförts i utlandet.

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22