Hur ska faderskapsfrågan handläggas för assisterad befruktning som gjordes utanför svensk hälso- och sjukvård eller i utlandet innan den 1 januari 2019 då 1 kap. 6 § FB upphävdes och 1 kap. 8 § FB fick ändrad lydelse?

Den upphävda 1 kap. 6 § FB och den tidigare lydelsen av 1 kap. 8 § FB gäller fortfarande när en assisterad befruktning har utförts före ikraftträdandet den 1 januari 2019. Det vill säga har assisterad befruktning utförts på modern med samtycke av en man som var hennes make eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom behandlingen, ska vid tillämpningen av 2-5 §§ den som lämnat samtycket anses som barnets far.

Syftet med att den tidigare regeln i 1 kap. 6 § FB tagits bort och lydelsen av 1 kap. 8 § FB ändrats är att samma regler ska gälla för par med olika kön och kvinnliga samkönade par.

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22