Hur ska ett trepartsärende handläggas?

En faderskapspresumtion kan hävas genom att den man som blivit far genom faderskapspresumtion skriftligen godkänner en annan mans bekräftelse av faderskapet, ett så kallat trepartsärende.

Formkraven är entydiga i trepartsärenden. Formella brister kan göra att handlingen förklaras ogiltig. Av 1 kap. 2 § FB framgår att mannen i äktenskapet ska godkänna en annan mans bekräftelse. Rättshandlingen som den äkta mannen vidtar handlar således inte primärt om att avsäga sig sitt eget faderskap utan om att godkänna en annan mans bekräftelse av faderskap. Det innebär alltså att äkta mannens godkännande måste vara det sista (sist daterat). Enligt 1 kap. 4 § FB ska faderns bekräftelse godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

Ärendet behöver hanteras i ordningen:

  1. En man bekräftar faderskapet.
  2. Mamman och socialnämnden godkänner bekräftelsen skriftligen.
  3. Mannen som blivit far genom presumtion får se den skriftliga bekräftelsen samt moderns och socialnämnden godkännande. Han i sin tur godkänner sedan bekräftelsen skriftligen.

Utredningen ska göras i Ä-protokoll tillsammans med S- eller MF-protokoll.

Uppdaterad: 2017-02-24

Uppdaterad: 2017-02-24