Har vårdnadshavaren för ett barn rätt att ta del av resultatet från en DNA-undersökning?

Om barnet själv har samtyckt till provtagningen har hen bedömts ha tillräcklig ålder och mognad. Då bestämmer barnet även vem som får ta del av provresultatet. Det betyder att vårdnadshavaren bara får ta del av resultatet om barnet samtycker till det.

I grunden gäller sekretess till skydd för ett barn även i förhållande till vårdnadshavare, med ett undantag. Sekretessen gäller inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning hen enligt 6 kap. 11 § FB har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (12 kap. 3 § OSL). Det betyder att vårdnadshavaren - för att kunna fullgöra sitt ansvar - har rätt att ta del av viss sekretesskyddad information som rör barnet.

Men rätten till insyn för vårdnadshavare tunnas ut i takt med barnets stigande ålder och bestämmanderätten flyttas över på barnet själv. Detta gäller även vem som förfogar över sekretessen. För barn som uppnått en viss ålder och mognad har vårdnadshavare alltså inte alltid möjlighet att mot barnets vilja ta del av sekretesskyddade uppgifter (prop. 1979/80:2 Del A s. 330). 

Relaterade frågor

Måste vi ha vårdnadshavarens samtycke till en provtagning för en DNA-analys på ett barn?

Uppdaterad: 2017-09-01

Uppdaterad: 2017-09-01