Är socialnämnden skyldig att utreda och fastställa faderskap eller föräldraskap för ett barn som inte har uppehållstillstånd i Sverige?

Det är inte uppehållstillståndet i sig, utan att barnet anses ha hemvist som avgör om socialnämnden är skyldig att utreda.

Utgångspunkten för hemvist i Sverige är i normalfallet ett permanent eller ett längre tillfälligt uppehållstillstånd. Men det kan finnas omständigheter i enskilda fall som gör att ett barn kan anses ha hemvist i Sverige trots att moder och barn saknar uppehållstillstånd. Till exempel om den presumtive fadern har uppehållstillstånd eller är svensk medborgare och avsikten är att barnet ska växa upp i Sverige. I dessa fall är det den kommun där barnet vistas som ansvarar för utredningen. Den socialnämnd som har inlett utredningen ska också slutföra den, även om barnet sedan folkbokförs i en annan kommun. Socialnämnden kan besluta om att flytta över ärendet till socialnämnden i folkbokföringskommunen om det skulle underlätta utredningen avsevärt.

MFoF har i en skrivelse till Justitiedepartementet påtalat att det finns ett behov av en översyn av reglerna om fastställande av faderskap för barn som saknar uppehållstillstånd i Sverige m.m.

Relaterade frågor

Hur ska socialnämnden bedöma om ett barn har hemvist i Sverige?

Uppdaterad: 2017-03-14

Uppdaterad: 2017-03-14