Är socialnämnden skyldig att utreda moderskapet för ett barn?

Nej. Men om det utifrån barnets bästa finns skäl att utreda moderskapet så kan nämnden bistå med rådgivning och DNA-undersökning. Det är i så fall barnets bosättningskommun som beviljar bistånd med stöd av 4 kap. 1 § SoL.

Resultatet från en eventuell DNA-undersökning kan inte ensamt styrka moderskap, eftersom det inte säger något om vem som fött barnet och ska anses vara barnets rättsliga mor.

Moderskap kan fastställas av svensk domstol genom en fastställelsetalan (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Det är barnet och modern som kan väcka talan i en sådan domstolsprocess.

Om socialnämnden anser att det ligger i barnets intresse att väcka talan så kan nämnden anmäla till överförmyndaren att barnet är i behov av en god man (5 kap. 3 § SoF). Den gode mannen kan sedan väcka talan för barnet.

Uppdaterad: 2017-02-24

Uppdaterad: 2017-02-24