Är socialnämnden skyldig att inleda utredning om faderskapspresumtionen ifrågasätts?

Om någon av vårdnadshavarna eller den man som presumerats som far begär det, och det är lämpligt, ska socialnämnden utreda om någon annan än mannen i äktenskapet kan vara far till barnet (2 kap. 9 § FB).

Socialnämnden kan inleda utredning även i andra fall om det är till barnets bästa, till exempel efter en begäran av en moder som inte är vårdnadshavare eller på socialnämndens eget initiativ (prop. 1975/76:170 s. 305 f. och 321). Socialnämnden ska börja med att bedöma om det är lämpligt att inleda en utredning, en så kallad förhandsprövning.

Mer om förhandsprövning finns i Handboken Att fastställa faderskap sid 38.

Uppdaterad: 2017-02-24

Uppdaterad: 2017-02-24