Är socialnämnden skyldig att inleda utredning om en fastställd bekräftelse ifrågasätts?

Nej. Socialnämnden är inte skyldig att inleda en utredning om en fastställd faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse ifrågasätts. Om det utifrån barnets bästa finns starka skäl kan socialnämnden bistå med rådgivning och DNA-undersökning. Kostnad för DNA-undersökning beslutas av barnets bosättningskommun med stöd av 4 kap. 1 § SoL.

JO har kritiserat en socialnämnd som inlett en utredning när riktigheten av en faderskapsbekräftelse ifrågasatts. JO framhöll att nämnden inte har några befogenheter och att nämndens uppgift i ett sådant fall endast är rådgivande. Om socialnämnden anser att det ligger i barnets intresse att faderskapet utreds så kan nämnden anmäla till överförmyndaren att barnet är i behov av en god man (5 kap. 3 § SoF). Den gode mannen kan sedan väcka talan för barnet och begära en DNA-undersökning (JO 2013/14 s. 435).

Svaret ändrades den 14 mars 2017. Det andra stycket löd tidigare:

JO har kritiserat en socialnämnd som inlett en utredning när riktigheten av en faderskapsbekräftelse ifrågasatts. JO framhöll att nämnden inte har några befogenheter och att nämndens uppgift i ett sådant fall endast är rådgivande. Om någon av de berörda inte vill medverka i utredningen kan nämnden överväga att anmäla behov av att god man förordnas för barnet hos överförmyndaren (5 kap. 3 § SoF). Den gode mannen kan sedan väcka talan och begära en DNA-undersökning (JO 2013/14 s. 435).

Uppdaterad: 2017-03-14

Uppdaterad: 2017-03-14