Är socialnämnden skyldig att bistå med utredning för en person över 18 år?

Nej, skyldigheten att försöka utreda vem som är far eller förälder till ett barn sträcker sig fram till dess att barnet fyller 18 år.

Om någon efter fyllda 18 år ber socialnämnden om hjälp med att utreda faderskapet eller föräldraskapet kan socialtjänsten exempelvis bistå med information om hur en DNA-undersökning går till samt hur faderskapet eller föräldraskapet kan fastställas. Om barnet är över 18 år när faderskapet eller föräldraskapet fastställs genom bekräftelse ska endast barnet godkänna bekräftelsen. Socialnämnden ska inte godkänna en sådan bekräftelse och inte heller moderns godkännande krävs. Barnets godkännande ska vara skriftligt och daterat.

Om det är fråga om ett så kallat trepartsärende, dvs. när faderskapet hävs för den man som presumerats vara far genom en annan mans bekräftelse, krävs dock moderns godkännande även om barnet har fyllt 18 år. Då krävs alltså godkännande av modern, barnet och den man som har presumerats som far, men inget godkännande av socialnämnden. Om fadern inte vill bekräfta faderskapet kan barnet väcka talan i domstol.

Uppdaterad: 2017-02-24

Uppdaterad: 2017-02-24