Vanliga frågor från handläggare om faderskap och föräldraskap

Här hittar du våra svar på vanliga frågor från handläggare. Svaren är ett komplement till föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap (SOSFS 2011:2 och SOSFS 2011:3) samt handboken Att fastställa faderskap.

MFoF kommer kontinuerligt att lägga ut nya svar på frågor som kommer till myndigheten. Vi har telefontid för frågor om handläggning måndagar och torsdagar 9.00-11.00. Ring växeln på 08-545 556 80.

Utredningsskyldighet och ansvarig kommun

När är socialnämnden skyldig att inleda en utredning om faderskap eller föräldraskap?

Hur ska socialnämnden bedöma om ett barn har hemvist i Sverige?

Är socialnämnden skyldig att utreda och fastställa faderskap eller föräldraskap för ett barn som inte har uppehållstillstånd?

Är socialnämnden skyldig att utreda moderskapet för ett barn?

Ska socialnämnden inleda en utredning före barnets födelse?

Ska socialnämnden utreda faderskap eller föräldraskap för ett avlidet barn?

Är socialnämnden skyldig att bistå med utredning för en person över 18 år?

Är socialnämnden skyldig att inleda utredning om en fastställd bekräftelse ifrågasätts?

Är socialnämnden skyldig att inleda utredning om faderskapspresumtionen ifrågasätts?

Vilken socialnämnd är skyldig att inleda utredning om faderskapspresumtionen ifrågasätts?

Handläggning och dokumentation

Vilka legitimationshandlingar kan godtas för att styrka identitet vid undertecknandet av bekräftelse?

Är LMA-kort en godkänd legitimationshandling?

Hur ska ett trepartsärende handläggas?

Förutsätter S-protokoll att föräldrarna är folkbokförda på samma adress?

Kan socialnämnden hämta in uppgifter i en faderskaps- eller föräldraskapsutredning utan mammans samtycke?

Vilket protokoll ska socialnämnden använda om en ensamstående kvinna har fått assisterad befruktning i svensk hälso- och sjukvård?

Rättsgenetiska undersökningar

Kan man använda prover på släktingar till en avliden man?

Får en grav öppnas för att ta DNA-prov på en avliden person?

Får socialnämnden anlita ett privat företag för analys av vävnadsprover?

Assisterad befruktning, par av olika kön

Om ett par av olika kön har fått assisterad befruktning men ett skriftligt samtycke saknas, kan socialnämnden ändå fastställa faderskapet?

Kan socialnämnden fastställa faderskapet om ett par av olika kön fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Kan en man som lämnat spermier i svensk hälso- och sjukvård fastställas som far?

Kan en man som har lämnat spermier till en heminsemination fastställas som far?

Assisterad befruktning, par av samma kön

Kan socialnämnden fastställa föräldraskap för ett kvinnligt samkönat par som fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Om Skatteverket inte registrerar ett föräldraskap som har fastställts i ett annat nordiskt land, vilken typ av utredning ska socialnämnden inleda?

Vi har felaktigt godkänt en föräldraskapsbekräftelse för ett barn som har kommit till genom en assisterad befruktning på en utländsk klinik. Hur kan det rättas till?

Talerätt i domstol

Vem har rätt att väcka talan om att häva en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse?

Vem har rätt att väcka talan om att häva en faderskapspresumtion?

Vem kan väcka talan om fastställan av moderskap?

Uppdaterad: 2017-07-07

Uppdaterad: 2017-07-07