MFoF:s uppdrag om ökad kunskap till myndigheter i frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet

Den 14 juni 2018 fattade regeringen beslut om uppdrag till MFoF om ökad kunskap i frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet. Syftet är att ge ökad kunskap hos berörda myndigheter om de rättsliga frågor som kan uppkomma vid ett surrogatarrangemang i utlandet och att underlätta myndigheternas arbete med att hantera dessa frågor.

Surrogatmoderskap, eller värdmoderskap, innebär att en kvinna blir gravid med den uttalade avsikten att efter födseln lämna ifrån sig barnet till ett par eller en person som i de flesta fall inte själv kan föda ett barn. Även om surrogatmoderskap inte är tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård förekommer det att ofrivilligt barnlösa åker utanför Sverige för att bli föräldrar genom surrogatmoderskap. Dessa internationella surrogatarrangemang har ökat i antal under senare år, vilket har fått till följd att svenska myndigheter måste hantera olika rättsliga frågor som uppstår i Sverige till följd av sådana arrangemang. Exempel på sådana rättsliga frågor är fastställande av faderskap, barnets medborgarskap och adoption.

MFoF ska enligt regeringsuppdraget ta fram och sprida ett kunskapsstöd som ger vägledning till de myndigheter som kan komma att hantera frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet. Kunskapsstödet ska bland annat innehålla en beskrivning av de svenska regler som kan aktualiseras vid internationella surrogatarrangemang, relevanta förarbetsuttalanden och praxis.

I uppdraget ingår även att överväga om det finns behov av särskild information avsedd för myndigheternas kontakter med enskilda.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 16 december 2019.

Uppdaterad: 2019-03-12

Uppdaterad: 2019-03-12