Vårdnad, boende och umgänge

Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, utifrån en bedömning av barnets ålder och mognad. Om det är till barnets bästa ska målet vara att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar. Det gäller föräldrar som är på väg att separera, som har separerat och de som inte levt tillsammans. Samarbetssamtalen ska stödja föräldrar att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge samt frågor som rör barnets försörjning.

Information för separerande föräldrar


Allmänna råd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge (HSLF-FS 2017:51)

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare (HSLF-FS 2017:47)


Handböcker och vägledning

Vårdnad, boende och umgänge (pdf) 

Familjerättshandläggare möter ofta föräldrar i kris som behöver hjälp att kommunicera och se barnets behov. Handboken ska vara ett stöd och hjälpa dem att tillämpa de regler som gäller på området. Handboken tar upp lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden och kunskap baserad på vetenskap och erfarenheter.

Om barnet behöver ny vårdnadshavare (pdf)

Den här handboken är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:20) om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Den är tänkt att fungera som en vägledning vid socialtjänstens utredningar.

Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge (pdf)

Handläggningsstödet för riskbedömningar är ett komplement till MFoF:s allmänna råd (HSLF-FS 2017:51) och handboken Vårdnad, boende och umgänge. Handläggningsstödet innehållen en modell för riskbedömningar och exempel på inledande frågor att ställa i olika situationer.  


Missa inte våra frågor och svar!

Vi publicerar löpande svar på frågor som vi får ofta:

Vanliga frågor från handläggare om vårdnad, boende och umgänge


Kartläggningar

Samarbetssamtal – kartläggning av föräldrars och samtalsledares erfarenheter, 2016 (pdf)

Kartläggningen visar att samarbetssamtal hjälper en stor grupp föräldrar att nå samförståndslösningar, att domstolsprocesser kan undvikas samtidigt som många föräldrar ser ett behov av ytterligare stöd både för sig och barnet.

Barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge (pdf)

Kartläggningen visar i vilken utsträckning barn kommer till tals i familjerättsliga utredningar om vårdnad, boende och umgänge, på vilket sätt det görs, vilken betydelse åsikterna tillmäts och hur de dokumenteras. I kartläggningen ingår barns egna erfarenheter av att komma till tals. Rapporten inkluderar förslag till förbättringsåtgärder.

Kommunernas arbete med umgängesstöd (pdf)

Rapporten visar hur landets socialnämnder arbetar med umgängesstöd. Umgängesstöd är en person som socialnämnden – i enlighet med domstolens beslut om umgänge – utsett för att medverka när ett barn ska träffa en förälder som barnet inte bor med.

Vårdnadsöverflyttningar i samband med våld i familjen (pdf)

Socialstyrelsens kartläggning av vårdnadsöverflyttningar i samband med att det förekommer våld i familjen visar att socialnämnden väcker talan i stor utsträckning när det har förekommit dödligt våld i familjen. Det kan dock vara svårt att hitta en lämplig person att flytta över vårdnaden till.

Utbildningsmaterial om barns försörjning

Barns försörjning vid separation

Socialstyrelsen har, i samverkan med Konsumentverket och Försäkringskassan, tagit fram ett utbildningsmaterial om barns försörjning vid en separation. Utbildningsmaterialet tar upp frågor om ekonomi, underhållsskyldighet och försörjningsansvar. Materialet omfattar en bok, ett kortfattat utbildningsstöd, en introduktion och film. Det riktar sig främst till socialtjänstens samtalsledare och chefer inom familjerätt och ska bland annat ge kännedom om lagar, ekonomiska stödsystem och olika myndigheters ansvar. 

Uppdaterad: 2019-04-12

Uppdaterad: 2019-04-12